බලාපොරොත්තු වුණේ මේක නොවෙයි.අපි කතා වුනේ වෙනස් නොවී ඉමු කියල. එත් ඒක එහෙම වුනේ නැහැ.

Tubemal Lasantha

Duration: 00:32:32
Download MP3 7.82MB
Download MP4 (256x144) 22.25MB
Download MP4 (640x360) 49.35MB