පළමු දින උදෑසන ධර්ම දේශනය - (2019 ඔක්තෝම්බර්) මානුංගල පුරාණ රජමහා විහාරයස්ථානය

අනාර්ය වසංගතය

Duration: 02:08:18
Download MP3 30.82MB
Download MP4 (640x360) 287.42MB