රාජගිරිය අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේගේ උතුම් ජීවන ගමන. සාදු ...සාදු ...සාදු Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!