එම්බාම් කරන්නේ මෙහෙමයි ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:09:48
Download MP3 2.36MB
Download MP4 (256x144) 10.01MB
Download MP4 (640x360) 27.55MB