හිමාලයෙන් වැඩිය උන්වහන්සේ.

සංසාර අනාරණ්‍යය

Duration: 00:32:01
Download MP3 7.69MB
Download MP4 (256x144) 33.37MB
Download MP4 (640x360) 102.82MB