විකාල භෝජනය අනුමත කිරීම නිසා ලැබුණු අනුශාසනාව (කීටාගිරි සූත්‍රය)

Duration: 01:18:09
Download MP3 18.78MB
Download MP4 92.45MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව