විකාල භෝජනය අනුමත කිරීම නිසා ලැබුණු අනුශාසනාව (කීටාගිරි සූත්‍රය)

Download MP3 18.78MB

මෙහෙම උනා දෙසපුව