වස් ආරාධනා පිංකම | පුජ්‍ය වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි | Sirasa Dhamma

Tubebits Namami - ටියුබ්බිට්ස් නමාමි

Duration: 00:06:38
Download MP3 1.60MB
Download MP4 (256x144) 8.34MB
Download MP4 (640x360) 25.00MB