ආර්ය මෛත් රී භාවනාව සහ ලෞකික මෛත් රී භාවනව අතර ඇති වෙනස

Duration: 00:08:05
Download MP3 1.94MB
Download MP4 (640x360) 16.38MB

අධර්මයයි ඔබයි