ආර්ය මෛත් රී භාවනාව සහ ලෞකික මෛත් රී භාවනව අතර ඇති වෙනස

Download MP3 1.94MB

අධර්මයයි ඔබයි