(2020 - 08 - 01) පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven. Thalawe Sumanarathana thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:53:55
Download MP3 12.96MB
Download MP4 (256x144) 54.06MB
Download MP4 (640x360) 141.54MB