බාහිරින් බලලා කෙනෙක් ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන්ද Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:15:19
Download MP3 3.68MB
Download MP4 (256x144) 15.80MB
Download MP4 (640x360) 50.88MB