ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි... කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි .... දෙනමගේ මත ගැටුම...

Dodamgaslande Tubethissa Avo

Duration: 00:20:08
Download MP3 4.84MB
Download MP4 (256x144) 22.93MB
Download MP4 (640x360) 65.11MB