පෙර අකුසල විපාක වලින් ආරක්ෂා වන ආකාරය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:13:22
Download MP3 3.21MB
Download MP4 (640x360) 24.68MB