පෙර අකුසල විපාක වලින් ආරක්ෂා වන ආකාරය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Download MP3 3.21MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!