පෙණපිඬක් උපමාකර වදාළ දෙසුම (ඵේණපිණ්ඩූපම සූත‍්‍රය)

Shraddha Fox TV

Duration: 01:19:05
Download MP3 19.00MB
Download MP4 (256x144) 67.30MB
Download MP4 (640x360) 170.78MB