මැරෙන මොහොතේ දී දිව්‍ය තළයක සිත පිහිටුවීමට|පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:02:59
Download MP3 717.20kB
Download MP4 (256x144) 2.38MB
Download MP4 (640x360) 6.24MB