විපාක සැප මත ආශ්වාදය නිර්මාණය කරගන්නා අයුරු....

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ