විපාක සැප මත ආශ්වාදය නිර්මාණය කරගන්නා අයුරු....

Download MP3 1.23MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ