මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා | දායකත්ව ධර්ම දේශනාව | 2020.09.14 | 04.00 PM - 05.00 PM

Galigamuwe Gnanadeepa Thero Tubed

Duration: 00:52:38
Download MP3 12.64MB
Download MP4 (256x144) 61.61MB
Download MP4 (640x360) 165.58MB