ආදර්ශය උතුම් | තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි

කුණු ධර්ම දේශනා

Duration: 00:23:45
Download MP3 5.71MB
Download MP4 (640x360) 55.29MB