කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමිගේ සේරුවිල අල්ලාගැනීමේ පරිශ්‍රමය. | ධම්මකිත්ති හිමි අපවත් කිරීම

Todayda Colombo

Duration: 00:17:21
Download MP3 4.17MB
Download MP4 (256x144) 20.27MB
Download MP4 (640x360) 57.52MB