ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් 15ක් සහ ධූතාංග 2ක් පාණාතිපාතා වේරම

Duration: 00:15:00
Download MP3 3.60MB
Download MP4 (640x360) 29.25MB

අධර්මයයි ඔබයි