මධ් යම ප් රතිපාදාව යනු මැද සිටීම නොවේ!!

Duration: 00:02:26
Download MP3 584.42kB
Download MP4 (640x360) 3.55MB

අධර්මයයි ඔබයි