මධ් යම ප් රතිපාදාව යනු මැද සිටීම නොවේ!!

Download MP3 584.42kB

අධර්මයයි ඔබයි