තමා බලවත් විට දුර්වලයාට ඉවසීම පරම ශාන්තියයි, තමාට වරදක් කළ පුද්ගලයා ඒ මොහොතේ දුර්වල අතර තමා බලවත්

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 00:53:13
Download MP3 12.79MB
Download MP4 (640x360) 122.52MB