සත් ධර්මයෙන් බිදක්

Duration: 00:05:34
Download MP3 1.34MB
Download MP4 (640x360) 4.71MB

අධර්මයයි ඔබයි