සසර දුම්රිය ඔබ ශ්රවනය කල යුතුම දේශනයක්

Duration: 00:16:22
Download MP3 3.93MB
Download MP4 (640x360) 50.40MB

අධර්මයයි ඔබයි