හැම අම්මා කෙනෙක්ටම වටිනා මඟ පෙන්වීමක් ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:00:57
Download MP3 231.74kB
Download MP4 (256x144) 977.14kB
Download MP4 (640x360) 2.56MB