මාගදී බස නොදැනීමෙන් පරිවර්තනයේදී ත්‍රිලක්ඛනය වැහුනා වැහුවා ...නිවණත් වැහුනා

Duration: 00:13:16
Download MP3 3.19MB
Download MP4 18.85MB (Experimental)

පරම අං බාන ධර්මායතනය