මාගදී බස නොදැනීමෙන් පරිවර්තනයේදී ත්‍රිලක්ඛනය වැහුනා වැහුවා ...නිවණත් වැහුනා

Download MP3 3.19MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය