"සෙත්සිරි" පදනමේ වාර්ෂික ජාතික පිරිත් පිංකම - "Sethsiri", Anual National Pirith Chanting Pinkama.

Tubesori Foundation

Duration: 00:05:33
Download MP3 1.33MB
Download MP4 (256x144) 5.42MB
Download MP4 (640x360) 16.29MB