දැන් රටේ පවතින අවාසනාවන්ත තත්වයට ධර්මානුකුල හේතුව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Duration: 00:23:09
Download MP3 5.56MB
Download MP4 (640x360) 38.76MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!