"නිවන් දකින භාවනාව - 01" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:59:21
Download MP3 14.26MB
Download MP4 (256x144) 71.01MB
Download MP4 (640x360) 203.68MB