විශ්වීය ශ්‍රි සම්බුද්ධ පණිවිඩයක් හීනටිගල ස්වාමින් වහන්සේ හෙළි කරයි

Download MP3 7.39MB

විශ්ව කරුම