විශ්වීය ශ්‍රි සම්බුද්ධ පණිවිඩයක් හීනටිගල ස්වාමින් වහන්සේ හෙළි කරයි

විශ්ව කරුම

Duration: 00:30:44
Download MP3 7.39MB
Download MP4 (640x360) 72.55MB