"නිවන් දකින භාවනාව - 3" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:21:06
Download MP3 19.48MB
Download MP4 (256x144) 87.22MB
Download MP4 (640x360) 240.34MB