සතර සතිපට්ඨාන දේශණාවේ ධ්‍යාන ලැබීමක් ගැන සඳහන් වේද ?

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:01:38
Download MP3 394.57kB
Download MP4 (640x360) 1.35MB