ධම්මානුපස්සනා කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ පංච නීවරණ අනුපස්සනා කිරීමයි - meemure dhammawansha thero

ලෝකාවුල් ධර්ම දේශනා

Duration: 00:04:25
Download MP3 1.06MB
Download MP4 (256x144) 3.34MB
Download MP4 (640x360) 6.88MB