ප්‍රේතයෙකුගේ බණක් - Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙහෙම උනා දෙසපුව

Duration: 00:49:35
Download MP3 11.91MB
Download MP4 (640x360) 88.02MB