බොරු කීමෙන් ලැබෙන විපාක, මුසාවාදා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි | Never Lie | Bana හා Pirith 2020

Pitiduwe Pakis Buru Bana and More - පිටිදූවේ පකිස් බූරු බණ සහ තවත්

Duration: 00:10:54
Download MP3 2.62MB
Download MP4 (256x144) 10.46MB
Download MP4 (640x360) 31.90MB