සංසාර පුරා පන මෙන් ආ යශෝධරාවන් පවා අතහරින්න සිදු වුණානේ ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:01:00
Download MP3 240.88kB
Download MP4 (256x144) 920.90kB
Download MP4 (640x360) 2.60MB