"මොකද්ද මේ නාමරූප පච්චයා විඥ්ඥාන"

Duration: 01:22:25
Download MP3 19.80MB
Download MP4 (Experimental)

අනාර්ය වසංගතය