"මොකද්ද මේ නාමරූප පච්චයා විඥ්ඥාන"

Download MP3 19.80MB

අනාර්ය වසංගතය