ඇත්ත නොදැනීම හෙවත් අවිද්‍යාව සරලව විග්‍රහයක්

බැහැරක