අපට දානය සකසා පුජා කිරීමට නොහැකි වීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:07:44
Download MP3 1.86MB
Download MP4 (256x144) 4.95MB
Download MP4 (640x360) 11.65MB