ශිෂ්‍යත්ව හා උසස් පෙළ විභාගයෙන් නිසැක ජය පතන දූ පුතුන්ට ආශිර්වාදාත්මක සෙත් කවි

Duration: 00:09:04
Download MP3 2.18MB
Download MP4 57.16MB (Experimental)

All Rights Piyadassi