න තුම්හ සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

Duration: 01:09:20
Download MP3 16.66MB
Download MP4 52.74MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව