ධර්ම මාර්ගයට බිරිඳ හෝ සැමියා ගෙන් සහයක් නොලැබීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Duration: 00:06:00
Download MP3 1.44MB
Download MP4 (640x360) 5.58MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!