තමන් වඩන මාර්ගය හරිද කියල තමන්ගෙන්ම අහගන්න... _Niwan Dakimu

හොරෙන් දෙසමු