"ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 4 " අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:05:08
Download MP3 15.65MB
Download MP4 (256x144) 69.32MB
Download MP4 (640x360) 194.01MB