ඉවසීම ප්‍රගුණ කර මෛත්‍රිය වඩන ආකාරය | ven na uyane ariyadhamma maha thero

Tubayata Maga ටියුබයට මග

Duration: 00:50:07
Download MP3 12.04MB
Download MP4 (256x144) 59.26MB
Download MP4 (640x360) 171.37MB