වැරදි කාම සේවනයේ හැසිරීමේ විපාක, කාමේ සුමිච්ඡාචාරා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි | Bana හා Pirith 2020

Pitiduwe Pakis Buru Bana and More - පිටිදූවේ පකිස් බූරු බණ සහ තවත්

Duration: 00:15:54
Download MP3 3.82MB
Download MP4 (256x144) 14.76MB
Download MP4 (640x360) 42.34MB