බුද්ධ ධර්මයෙන් ගැලවුම් කාරයන්

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

Duration: 00:18:04
Download MP3 4.34MB
Download MP4 (640x360) 44.72MB