චතු අරිය සත්‍ය තවත් ක්‍රමයකට

Duration: 00:19:43
Download MP3 4.74MB
Download MP4 28.27MB (Experimental)

පරම අං බාන ධර්මායතනය