චතු අරිය සත්‍ය තවත් ක්‍රමයකට

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:19:43
Download MP3 4.74MB
Download MP4 (640x360) 28.27MB