ඇයි ඔබට ඔබ ගැන කැක්කුමක් නැත්තේ ? වහ වහාම මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න ..

Duration: 00:07:33
Download MP3 1.82MB
Download MP4 (640x360) 13.61MB

අධර්මයයි ඔබයි