සියලු රෝග නිවන ඖෂධය හෙළි කරයි !

Duration: 00:24:45
Download MP3 5.95MB
Download MP4 (640x360) 50.68MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය