සියලු රෝග නිවන ඖෂධය හෙළි කරයි !

Download MP3 5.95MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය