පිරිමියෙකු ලෙස මියගියවිට පිරිමියෙකු ලෙසම උපදීද?

Download MP3 2.27MB

බැහැරක